Sơ Đồ Xưởng Và Bộ Máy Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

O-SUNG VINA

Lay-Out

TOTAL: 10.325m2

Steel shop

 • Cutting Area
 • Drilling Area
 • Bending Area
 • Milling D/F Area
 • Grinding Area
 • Fit-up & Welding Area
 • Finished product Area
 • Assembly & Packing Area
 • Raw Material Area
 • Shipping Area

Aluminum shop

 • Cutting Area
 • Grinding Area
 • Bending Area
 • Fit-up & Welding Area
 • Raw Material Area

Main office

Nhân viên

Tổng: 84 người

+ 17 nhân viên khối văn phòng

+ 67 công nhân sản xuất

Công suất:

 • Công suất hàng gia công từ vật liệu sắt thép: 50 tấn/tuần
 • Công suất hàng gia công từ vật liệu nhôm: 20 tấn/tuần